Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Quản Lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư

Tuần trước Tuần thứ 39 năm 2020
(Từ ngày: 21/09/2020 - Đến ngày: 27/09/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 21/09/2020
Thứ ba 22/09/2020
Thứ tư 23/09/2020
Thứ năm 24/09/2020
Thứ sáu 25/09/2020
Thứ bảy 26/09/2020
Chủ nhật 27/09/2020