Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Quản Lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư

Tuần trước Tuần thứ 28 năm 2020
(Từ ngày: 06/07/2020 - Đến ngày: 12/07/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 06/07/2020
Thứ ba 07/07/2020
Thứ tư 08/07/2020
Thứ năm 09/07/2020
Thứ sáu 10/07/2020
Thứ bảy 11/07/2020
Chủ nhật 12/07/2020