Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Quản Lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư

Tuần trước Tuần thứ 47 năm 2019
(Từ ngày: 18/11/2019 - Đến ngày: 24/11/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/11/2019
Thứ ba 19/11/2019
Thứ tư 20/11/2019
Thứ năm 21/11/2019
Thứ sáu 22/11/2019
Thứ bảy 23/11/2019
Chủ nhật 24/11/2019