BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC
PROJECT MANAGEMENT UNIT
OF VINH PHUC PEPROVINCE INVESTMENT CLIMATE IMPROVEMENT PROJECT  (VPICI_PMU)

  

                                

                        Trụ sở
                              
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
                   Điện thoại: 0211.3721.285 - Fax: 0211.3721.285 
                       Email: vpici_pmu@vinhphuc.gov.vn

 

 

 LÃNH ĐẠO BAN:  

Giám đốc: Phạm Quang Thắng
Điện thoại: 0211.3717.117

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban;

Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán.  

Phó Giám đốc: Trần Ngọc Hải
Điện thoại: 0211.3717.887

Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý về kỹ thuật của các dự án, triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trực tiếp phụ trách Phòng Kỹ thuật và Phòng Môi trường - Xã hội.